Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δελτία τύπου - Ανακοινώσεις - Νέα μέτρα
Επικοινωνία
Έργα Εκσυγχρονισμού
Ασφαλιστική και Διοικητική Νομοθεσία
Χρήσιμες πληροφορίες
Γενική παρουσίαση του Ασφαλιστικού Συστήματος
General presentation of the Greek Social Security System
Presentation generale du systeme Hellenique de la sιcuritι sociale
Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις (GR)
The greek report on pension strategy (EN)
European Joint Report
Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινωνικοασφαλιστική προστασία εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Εγκύκλιοι - Συμφωνίες
Αμοιβαίο σύστημα πληροφοριών για την κοινωνική προστασία (Mutual Ιnformation System on Social protection – MISSOC)
Συντονισμός της Κοινωνικής Ασφάλισης σε επίπεδο Ε.Ε-τα δικαιώματά σας στην Κοινωνική Ασφάλιση
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και κοινωνική πολιτική’
Κοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση- τα δικαιώματα σας ανά χώρα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS)-Εγκύκλιοι-Κανονισμοί
Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Ασφαλιστικοί Φορείς - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Διοικητικές – Επιτελικές πληροφορίες Ασφαλιστικών Φορέων
Διοικητικές διαδικασίες Φορέων, αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Επενδύσεις Ασφαλιστικών Φορέων-
Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2007
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 'Ετους 2006
Φορείς Κύριας Ασφάλισης με Αντίστοιχους Φορείς Επικουρικής
F.A.Q – Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις
Χρήσιμες Συνδέσεις στο Διαδίκτυο
Στοιχεία επικοινωνίας Ασφαλιστικών Φορέων για την Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση πιστοποιητικών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Στατιστικά στοιχεία
Ηλεκτρονική Επικοινωνία
ΠΟΡΙΣΜΑ της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμού της ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αριθμός επισκέψεων στο site
103761
Χρήστης: Ανώνυμος [Είσοδος]

 

 

 

 

 

 

 

 

 Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο παρακάτω link:

http://apografi.gov.gr/

 

Ανακοινώσεις

08.08.2014 Ανακοίνωση σχετικά με διαγωνισμό σεναρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί επίσημο ανοιχτό διαγωνισμό προτάσεων σεναρίου για τη δημιουργία δοκιμαστικού βίντεο (video storyboard proposals) για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). Η επικρατούσα ιδέα θα αναπτυχθεί και θα παραχθεί σε βίντεο κλιπ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της ΕΚΑΑ. Οι τρεις πρώτοι νικητές θα κερδίσουν το ποσό 1.500, 1.000 και 500 ευρώ αντίστοιχα.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός μέχρι 17.08.2014 και μπορείτε να δείτε τη σχετική διαφήμιση, κάνοντας κλικ εδώ.

06.12.2012 Ανακοίνωση σχετικά με την απογραφή των συνταξιούχων και την περιστολή των παράνομων συντάξεων.

Δείτε περισσότερα κάνοντας κλικ εδώ

26.11.2012.Εγκύκλιοι εφαρμογής του Νέου νόμου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α, 222/12-11-12)

δείτε όλες τις εγκυκλίους κάνοντας κλικ εδώ

11.10.2012. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004.

Περισσότερα....  

08.11.2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις», Εγκύκλιος ΓΓΚΑ υπ΄αριθμ. Φ.10035/οικ.24316/873/11/10/2011

08.11.2011 «Ειδικός Λογαριασμός Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του Ο.Α.Ε.Δ.», Εγκύκλιος ΓΓΚΑ υπ΄αριθμ. Φ.10035/19565/757/24/10/2011

08.11.2011 «Ρυθμίσεις του άρθρου 61 του ν. 3996/2011 που αφορούν στους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α», Εγκύκλιος ΓΓΚΑ υπ΄αριθμ.Φ.80000/οικ.24629/880/25.10.2011
 
08.11.2011 «Νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα....

Προκηρύξεις

01.11.2013. Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την απόκτηση μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ (53.658,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 και του κωδικού αριθμού εξόδων Κ.Α.Ε. 1723. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (3,072% & 0,10% με 3,20% χαρτόσημο) συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσό.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσημη στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (http://www.ggka.gr/), ήτοι την 1/11/2013.

Για να δείτε την προκήρυξη, κάντε κλικ εδώ

18.10.2013. Η Γ.Γ.Κ.Α. προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), στην οδό Σταδίου 29 Αθήνα, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της Σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης δύο μηνών.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες Ευρώ (128.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων 3,072% και 0,10% συν Χαρτόσημο υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσό.
Hμερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 18/11/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.
Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 19/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Για να δείτε την προκήρυξη, κάντε κλικ εδώ

18.10.2013. Η Γ.Γ.Κ.Α. επαναπροκηρύσσει Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του του Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικών Αφαλίσεων & Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), στην οδό Σταδίου 29, και της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην οδό Κοραή 4 στην Αθήνα, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης κατά δύο μήνες.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες Ευρώ (128.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013-2014 και του κωδικού αριθμού εξόδων Κ.Α.Ε. 0875. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (3,072% & 0,10% με 3,20% χαρτόσημο) συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσό.
Hμερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 14/11/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ
Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 15/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Για να δείτε την προκήρυξη, κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε παλιότερες προκηρύξεις, κάντε κλικ εδώ

 


Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

 

Αναμόρφωση του Πίνακα των Βαρέων και   Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

περισσότερα ...


Έργα εκσυγχρονισμού στο πλαίσιο του Ε.Π.ΚτΠ

Στο  πλαίσιο του Ε.Π."Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ΄ Κ.Π.Σ.(2000-2006), η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων υλοποιεί  το Επιχειρησιακό της Σχέδιο Δράσεων για το χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

περισσότερα ...


Εθνικά Μητρώα Κοινωνικής Ασφάλισης (Έργο ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ)

 

To Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων της Χώρας, καθώς και το Εθνικό Γενικό
Μητρώο Εργοδοτών θεσμοθετήθηκαν τον Ν. 2084/92 (αρθρο 64). Από 01.07.2009 ο ΑΜΚΑ καθίσταται υποχρεωτικός για εργασιακή και ασφαλιστική ταυτοποίηση (ν.3655/08, άρθρο 153)

περισσότερα ...


 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Εμπρόσθια όψη της Ελληνικής Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚAΑ)

περισσότερα ...


Κοινωνική Ασφάλιση στη Ε.Ε.

 

Ο οδηγός σας για την Κοινωνική Ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

περισσότερα ...


Εξυπηρέτηση πολιτών μέσω ΚΕΠ

 

Διοικητικές διαδικασίες Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών (ΚΕΠ)

http://www.kep.gov.gr/


Κοινωνία της Πληροφορίας

 

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. είναι εταιρία που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος,
κατά τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονομίας και δεν έχει ...

περισσότερα ...


Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενημερωθείτε τώρα για τα περιουσιακά στοιχεία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο

 http://www.periousia.gr/  


Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης

 

Το Έργο "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" αποτελεί τυπικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας. Καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας με παρουσία σε περίπου 1800 σημεία. Αναφέρεται σε Φορείς του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, ...

περισσότερα ...


 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Επαγγελματική Ασφάλιση
Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2009
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Έκδοση έτους 2006)
   
Search Google
Search ggka.gr
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, 101 10, Αθήνα Τηλ. 213-1516649-51, Fax: 210-3368012
0,1572266 seconds