Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Δελτία τύπου - Ανακοινώσεις - Νέα μέτρα
Επικοινωνία
Έργα Εκσυγχρονισμού
Ασφαλιστική και Διοικητική Νομοθεσία
Χρήσιμες πληροφορίες
Γενική παρουσίαση του Ασφαλιστικού Συστήματος
General presentation of the Greek Social Security System
Presentation generale du systeme Hellenique de la sιcuritι sociale
Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις (GR)
The greek report on pension strategy (EN)
European Joint Report
Διακρατική Κοινωνική Ασφάλιση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινωνικοασφαλιστική προστασία εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Εγκύκλιοι - Συμφωνίες
Αμοιβαίο σύστημα πληροφοριών για την κοινωνική προστασία (Mutual Ιnformation System on Social protection – MISSOC)
Συντονισμός της Κοινωνικής Ασφάλισης σε επίπεδο Ε.Ε-τα δικαιώματά σας στην Κοινωνική Ασφάλιση
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και κοινωνική πολιτική’
Κοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση- τα δικαιώματα σας ανά χώρα
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS)-Εγκύκλιοι-Κανονισμοί
Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Ασφαλιστικοί Φορείς - Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Διοικητικές – Επιτελικές πληροφορίες Ασφαλιστικών Φορέων
Διοικητικές διαδικασίες Φορέων, αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Επενδύσεις Ασφαλιστικών Φορέων-
Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2007
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 'Ετους 2006
Φορείς Κύριας Ασφάλισης με Αντίστοιχους Φορείς Επικουρικής
F.A.Q – Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις
Χρήσιμες Συνδέσεις στο Διαδίκτυο
Στοιχεία επικοινωνίας Ασφαλιστικών Φορέων για την Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση πιστοποιητικών
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Στατιστικά στοιχεία
Ηλεκτρονική Επικοινωνία
ΠΟΡΙΣΜΑ της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμού της ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αριθμός επισκέψεων στο site
103767
Χρήστης: Ανώνυμος [Είσοδος]

01.11.2013. Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γ.Γ.Κ.Α. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την απόκτηση μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι πενήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ Ευρώ (53.658,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013 και του κωδικού αριθμού εξόδων Κ.Α.Ε. 1723. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (3,072% & 0,10% με 3,20% χαρτόσημο) συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσό.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσημη στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (http://www.ggka.gr/), ήτοι την 1/11/2013.

Για να δείτε την προκήρυξη, κάντε κλικ εδώ

18.10.2013. Η Γ.Γ.Κ.Α. προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), στην οδό Σταδίου 29 Αθήνα, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της Σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης δύο μηνών.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες Ευρώ (128.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων 3,072% και 0,10% συν Χαρτόσημο υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσό.
Hμερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 18/11/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.
Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 19/11/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Για να δείτε την προκήρυξη, κάντε κλικ εδώ

18.10.2013. Η Γ.Γ.Κ.Α. επαναπροκηρύσσει Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του του Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικών Αφαλίσεων & Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), στην οδό Σταδίου 29, και της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην οδό Κοραή 4 στην Αθήνα, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης κατά δύο μήνες.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες Ευρώ (128.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013-2014 και του κωδικού αριθμού εξόδων Κ.Α.Ε. 0875. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (3,072% & 0,10% με 3,20% χαρτόσημο) συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσό.
Hμερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 14/11/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ
Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 15/11/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Για να δείτε την προκήρυξη, κάντε κλικ εδώ

27.09.2013. Η Γ.Γ.Κ.Α. προκηρύσσει Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του του Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικών Αφαλίσεων & Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), στην οδό Σταδίου 29, και της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην οδό Κοραή 4 στην Αθήνα, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης κατά δύο μήνες.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες Ευρώ (128.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013-2014 και του κωδικού αριθμού εξόδων Κ.Α.Ε. 0875. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων (3,072% & 0,10% με 3,20% χαρτόσημο) συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσό.
Hμερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 29/10/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ
Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού: 30/10/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Για να δείτε την προκήρυξη, κάντε κλικ εδώ

23.05.2013.Η Γ.Γ.Κ.Α. προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (9.500,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Κ.Α. (http://www.ggka.gr/), ήτοι την 23/5/2013, και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν ή αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την 6/6/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας / Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, Τ.Κ.101 10, Αθήνα (6ος όροφος, γραφείο 612).

Για να δείτε την προκήρυξη, κάντε κλικ εδώ

02.04.2013.Η Γ.Γ.Κ.Α., προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,  για την προμήθεια μελανιών διαφόρων τύπων εκτυπωτών ,συσκευών  FAX και φωτοτυπικών μηχανημάτων ,για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών   της  Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των μελανιών θα ανέλθει μέχρι του ποσού των  Δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23% και των κρατήσεων υπέρ Τρίτων (3,072%) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (0,10%).
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή.


Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 12-4-2013 και ώρα 10.00 πμ.

Δείτε την προκήρυξη, κάνοντας κλικ εδώ

15.03.2013. Η Γ.Γ.Κ.Α., προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (9.500,00€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δεκατριών (13) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξής του στην επίσημη ιστοσελίδα της Γ.Γ.Κ.Α. (http://www.ggka.gr/), ήτοι την 13/3/2013, και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν ή αποστείλουν τις προσφορές τους, το αργότερο μέχρι την 26/3/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας / Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, Τ.Κ.101 10, Αθήνα (6ος όροφος, γραφείο 612).

Δείτε την προκήρυξη, κάνοντας κλικ εδώ

25.02.2013.Η Γ.Γ.Κ.Α., προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για για την προμήθεια μελανιών διαφόρων τύπων εκτυπωτών ,συσκευών FAX και φωτοτυπικών μηχανημάτων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.000,00 € Δεκαεννέα χιλιάδες ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
O xρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού και η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 08-3-2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οδό Σταδίου 29 (4ος όροφος)- Αθήνα.

Δείτε την προκήρυξη, κάνοντας κλικ εδώ

26.10.2012 H Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ματαιώνει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, συσκευών fax, και φωτοτυπικών, που είχε ορισθεί για την 31.10.2012.
Επίσης, ανακαλείται η υπ΄ αριθμ. Φ1/2/23582/4767/17.10.2012 Προκήρυξη για την προμήθεια Μελανιών εκτυπωτών, συσκευών fax και φωτοτυπικών της Γ.Γ.Κ.Α.

27.07.2012. Η Γ.Γ.Κ.Α. προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), στην οδό Σταδίου 29 Αθήνα, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της Σύμβασης.

Δείτε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ

15.06.2012.Η Γ.Γ.Κ.Α. προκηρύσσει Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), στην οδό Σταδίου 29, στην Αθήνα, καθώς και της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην οδό Κοραή 4, στην Αθήνα, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Δείτε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ

Η Γ.Γ.Κ.Α., προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια μελανιών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.000,00 € (Δεκαέξι χιλιάδες ΕΥΡΩ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και των κρατήσεων υπέρ τρίτων 3,072% με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. O xρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού και η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 9-11-2011 και ώρα 11:00 π.μ. στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οδό Σταδίου 29.

Δείτε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ

Επανάληψη Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προϋπολογισμού σαράντα χιλιάδων Ευρώ 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και των κρατήσεων υπέρ τρίτων 3,072%).
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15-9-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην οδό Σταδίου 29, στις 15-9-2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες καθώς και την προκήρυξη του Διαγωνισμού από τη Γ.Γ.Κ.Α, Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, γραφείο 612, 6ος όροφος, Σταδίου 29, 10110 Αθήνα, Ελλάδα, τηλ:210-3368097 - 2103368098, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, δηλαδή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 π.μ μέχρι 14:00 μ.μ. Για τις τεχνικές προδιαγραφές πληροφορίες θα δίδονται από τη Δ/νση Μηχανογράφησης της Γ.Γ.Κ.Α. στο τηλέφωνο 210-3368024.

Δείτε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ

H Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 16 Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Δείτε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ

H Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει τη μετάθεση της ημερομηνίας λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην οδό Σταδίου 29, χρονικής διάρκειας ενός έτους (αρ. προκήρυξης Φ1/2/954/165/15-2-2011).
Η νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 8-3-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ.

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης στην οδό Σταδίου 29 χρονικής διάρκειας ενός έτους. Δείτε την προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ

Διευκρινίσεις επί της Φ1/2/1683/31/30-12-2010 Διακήρυξης του Δημόσιου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην οδό Σταδίου 29. Δείτε το σχετικό έγγραφο της ΓΓΚΑ κάνοντας κλικ εδώ

Μετάθεση ημερομηνίας Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης στην οδό Σταδίου 29, χρονικής διάρκειας ενός έτους.

Κατεβάστε την Απόφαση κάνοντας κλικ εδώ

Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης στην οδό Σταδίου 29, χρονικής διάρκειας ενός έτους.

Κατεβάστε την Προκήρυξη κάνοντας κλικ εδώ

 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή
Επαγγελματική Ασφάλιση
Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2009
Κινητή και Ακίνητη Περιουσία Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Έκδοση έτους 2006)
   
Search Google
Search ggka.gr
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, 101 10, Αθήνα Τηλ. 213-1516649-51, Fax: 210-3368012
0,1723633 seconds